Quên mật khẩu

Để tạo mật khẩu dễ nhớ:
Dùng những từ đơn giản, dễ nhớ.
Dùng những từ liên quan tới bạn.
Dùng những từ ấn tượng mạnh với bạn.